ПУБЛІЧНА ОФЕРТА про надання добровільного внеску (благодійної пожертви)

Ця Публічна оферта (надалі – «Публічна Оферта») адресована невизначеному колу дієздатних фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців та юридичних осіб – відвідувачів веб-сайту в мережі Інтернет: https://futureinitiativekr.webnode.com.ua (далі – «Сайт»), які добровільно здійснюють внесок у вигляді благодійної пожертви (далі кожна з таких осіб – «Благодійник») та є відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНІЦІАТИВА МАЙБУТНЬОГО КР» код ЄДРПОУ 45207036 (надалі – «Громадська організація»), В ОСОБІ Голови Організації Яцика Едуарда Олеговича, який діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання добровільного внеску у вигляді благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться. Умови Договору є однаковими для всіх незалежно від їх статусу, без надання переваги одному покупцю перед іншим.

Громадська Організація може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Громадської організації для укладення такого договору.

1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічна Оферта – пропозиція Громадської організації, що розміщена на Сайті https://futureinitiativekr.webnode.com.ua та адресована адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб, у тому числі, але не виключно, Благодійнику, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з нею договір на умовах, що міститься в публічній оферті.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Публічної Оферти Громадської організації шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громадської Організації через установи банків. Моментом Акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Громадської організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Громадської організації для досягнення певних цілей та програм Громадської організації відповідно до її Статуту, цього Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

1.4. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка акцептувала дану Публічну Оферту та добровільно здійснює Благодійну пожертву.

1.5. Сайт – веб-сайт Громадської організації в мережі Інтернет за адресою: https://futureinitiativekr.webnode.com.ua .

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської організації грошових коштів шляхом здійснення добровільної Благодійної пожертви, спрямованої на забезпечення здійснення Громадською організацією своєї статутної діяльності. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви. Способи внесення благодійної пожертви: одноразовий платіж; підписка, яка передбачає щомісячні/ щорічні платежі у довільній сумі. Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Apple Pay, Google Play та інші).

2.3. Предметом даного Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі Сторін цього Договору.

3АКЦЕПТ

3.1. Акцепт Публічної Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма умовами даної Публічної Оферти, з яким він ознайомився на Сайті, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей та програм, передбачених Статутом Громадської організації, з яким він може ознайомитися за адресою в мережі Інтернет https://futureinitiativekr.webnode.com.ua .

3.2. Акцептом Публічної Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору.

3.3. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає поверненню, окрім випадків, встановлених чинним законодавством. Якщо пожертва була внесена на рахунок Громадської організації без ідентифікації платника і Громадська організація не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва Громадською організацією також не повертається.

3.4. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання не обмежується.

3.5. Благодійник розуміє і беззаперечно погоджується з правом Громадської організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Громадської організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

3.6. Сторони погоджуються з тим, що з моменту акцептування Благодійником даної Публічної Оферти, даний Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

3.7. Громадська організація здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Громадською організацією розміщена в Політиці конфіденційності.

4ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Громадська організація має право:

– отримувати Благодійні пожертви;

– самостійно визначати напрями використання Благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Громадською організацією. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Громадською організацією статутної діяльності;

– без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної пожертви в межах статутної діяльності Громадської організації, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена– без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Громадської організації;

– публікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника як Благодійника Громадської організації. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає на таку публікацію свою згоду і будь-яка інша додаткова згода Благодійника на це не вимагається. У випадку незгоди Благодійника з такою публікацією він має право відмовитись від публікації зазначених в даному пункті даних Благодійника як Благодійника Громадської організації;

– збирати, обробляти, зберігати, передавати третім особам дані, отримані від Благодійників, за виключенням їх фінансових даних.

4.2. Громадська організація зобов'язана:

-надавати на письмову вимогу Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Громадської організації, що вказана на Сайті, звіт щодо використання Благодійних пожертв.

4.3. Права Благодійника:

– без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Громадській організації Благодійну пожертву;

– здійснювати контроль за використанням Благодійної пожертви;

4.4. Обов'язки Благодійника:

– ознайомитись з умовами даної Публічної Оферти до її акцептування.
У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даної Публічної Оферти він не повинен її акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення Благодійної пожертви.

4.5. Наданням Благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Громадської організації обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Громадська організація має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

4.6. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Громадською організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим, Громадська організація зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

5МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ

5.1. Збір Благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Громадської організації, що стосується збору Благодійних пожертв за даним Договором, проводиться за місцезнаходженням Громадської організація.

6. СТРОК ЗБОРУ КОШТІВ

6.1. Збір коштів триває до моменту припинення діяльності Громадської організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Громадської організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. До відносин між Благодійником і Громадською організацією застосовуються положення чинного законодавства України.

7.2. Відповідальність Громадської організації за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України

7.4. Громадська організація звільняється від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у ЗМІ та мережі Інтернет.


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНІЦІАТИВА МАЙБУТНЬОГО КР"

код ЄДРПОУ: 45207036

50102, м. Кривий Ріг, проспект Перемоги, 31, кімната №3

Телефон: +380662956794

Електронна адреса: nqofutureinitiativekr@ukr.net© 2024 ГО "МО "ІНІЦІАТИВА МАЙБУТНЬОГО КР".. Всі права захищені.
Створено за допомогою Webnode Файли cookie
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати